Bài tập về cộng trừ thời gian trong php

Qua phần lý thuyết và 2 bài tập, chắc bạn đã biết được các viết code cho yêu cầu này rồi. Yêu cầu là từ 1 thời gian nhập vào dạng string mình sẽ cộng vào 5 ngày và hiển thị ra kết quả.

Bài-tập-về-cộng-trừ-thời-gian-trong-php

Xem toàn bộ chuyên đề:

Cộng thời gian

Ví dụ mình nhận được 1 thời gian dạng string như sau ‘2017-10-28 11:12:00’. Đầu tiên, như bài trước mình sẽ chuyển thành timestamp.

<?php
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  $time = '2017-10-28 11:12:00';
  $time_stamp = strtotime($time);
?>

Ngoài ra bạn có thể xem thêm cách dùng date_parse_from_format trong Bài tập so sánh 2 thời gian trong php.

$time_stamp hiện tại là số nguyên, nên có thể tiến hành các phép toán, so sánh…

Để cộng thêm 5 ngày, mình sẽ đổi sang giây, bằng 5*24*60*60.

<?php
  $new = $time_stamp + 5*24*60*60;
?>

Việc còn lại chúng ta chuyển từ thời gian sau khi cộng vào ra định dạng mong muốn với hàm date.

<?php
  date('d-m-Y H:i:s',$new);
?>

Toàn bộ code:

<?php
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  $time = '2017-10-28 11:12:00';
  $time_stamp = strtotime($time);
  $new = $time_stamp + 5*24*60*60;
  echo date('d-m-Y H:i:s',$new);
  /**
   * 02-11-2017 11:12:00
   */
?>

Trừ thời gian

Với yêu cầu như phần trên nhưng thay cộng 5 ngày thành trừ đi 7 ngày, vì hoàn toàn tương tự như phần cộng, vì thế phần này mình đưa nguyên kết quả code thôi.

<?php
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  $time = '2017-10-28 11:12:00';
  $time_stamp = strtotime($time);
  $new = $time_stamp - 7*24*60*60;
  echo date('d-m-Y H:i:s',$new);
  /**
   * 21-10-2017 11:12:00
   */
?>

Lời kết

Qua 3 bài lý thuyết và 3 bài tập nhỏ, mình cũng khép lại chuyên đề về thời gian trong PHP. Mong rằng chuyên đề nhỏ này sẽ giúp bạn phần nào trong quá trình sử lý thời gian.