Bài tập về định dạng thời gian tiếng Việt

Sau 3 bài về thời gian, chúng ta bắt đầu đi vào viết những đoạn code nhỏ để sử lý thời gian. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn định dạng ngày tháng năm theo dạng Việt Nam hay dùng. Ở những bài sau sẽ tiếng hành so sánh một ngày xem đã hết hạn so với một mốc nào đó và cuối cùng là làm cộng trừ ngày tháng năm.

Bài-tập-về-định-dạng-thời-gian-tiếng-Việt

Xem toàn bộ chuyên đề:

Định dạng lại thời gian từ hệ thống.

Phần này mình sẽ lấy thời gian từ hệ thống, định dạng lại thành ‘09h17, Thứ Bảy ngày 28 tháng mười năm 2017‘. Dựa vào yêu cầu mình cần tiến hành các bước:

 • Lấy thời gian hệ thống.
 • Định dạng theo dạng tiếng Anh.
 • Đổi từ tiếng Anh sang Việt.

Đầu tiên, mình set lại TimeZone cho đúng với múi giờ Việt Nam vì hiện tại của mình là ‘Europe/Berlin’. Để lấy thời gian mình dùng hàm time() để kết timestamp cho bước tiếp theo.

<?php
 date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
 $time = time();
?>

Biến time lúc này lưu dữ thời gian dạng timestamp theo múi giờ Việt Nam. Tiếp đến ta cần định dạng thời thời theo yêu cầu.

<?php
 $time = date('H\hi, D \n\g\à\y d \t\h\á\n\g M \n\ă\m Y',$time);
?>

Ở đây:

 • H : Giờ dạng 00-23
 • \h : In ra chữ h trong 09h, tương tự cho những chữ khác muốn hiện thị ra thì thêm \ như những bài trước mình đã đề cập.
 • i : Phút từ 00-59
 • D : Ngày tiếng Anh, viết tắt 3 chữ đầu : Sun, Mon…
 • M : Là tháng, gồm 3 ký tự : Jan, Feb…
 • d : Ngày 01-31
 • Y : Năm 4 chữ số

Kết quả xuất ra ta được:

09h48, Sat ngày 28 tháng Oct năm 2017

Tiếp theo mình sẽ thay thế ngày và tháng thành tiếng Việt. Để gọn mình sẽ tạo 2 mảng. Một mảng chứa ngày tháng bằng tiếng Anh, một mảng chứa ngày tháng bằng tiếng Việt và tiếng hành thay thế.

<?php
 $timeEng = ['Sun','Mon','Tue','Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
 $timeVie = ['Chủ Nhật', 'Thứ Hai', 'Thứ Ba', 'Thứ Tư', 'Thứ Năm', 'Thứ Sáu', 'Thứ Bảy','Một', 'Hai', 'Ba', 'Tư', 'Năm', 'Sáu', 'Bảy', 'Tám', 'Chín', 'Mười', 'Mười Một', 'Mười Hai'];
 $time = str_replace( $timeEng, $timeVie, $time);
?>

Vậy là xong!!! Dưới đây là toàn bộ code:

<?php
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  $timeEng = ['Sun','Mon','Tue','Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
  $timeVie = ['Chủ Nhật', 'Thứ Hai', 'Thứ Ba', 'Thứ Tư', 'Thứ Năm', 'Thứ Sáu', 'Thứ Bảy','Một', 'Hai', 'Ba', 'Tư', 'Năm', 'Sáu', 'Bảy', 'Tám', 'Chín', 'Mười', 'Mười Một', 'Mười Hai'];
  $time = time();
  $time = date('H\hi, D \n\g\à\y d \t\h\á\n\g M \n\ă\m Y',$time);

  $time = str_replace( $timeEng, $timeVie, $time);

  echo $time;
  /**
   * 09h52, Thứ Bảy ngày 28 tháng Mười năm 2017
   */
?>

Lời kết

Dựa vào cách làm này, bạn có thể định dạng ngày tháng theo bất kỳ mục đích nào bạn muốn hiển thị, nếu còn khó khăn khâu nào bạn xem lại những bài trước để hiểu thêm. Chúc bạn thành công.