Bootstrap 4 – Buttons

Trong Bootstrap bạn có thể style cho button bằng class .btn và sau nó là kiểu style bạn muốn ví dụ class=”btn btn-primary”.

Dưới đây là 9 kiểu button trong Bootstrap 4.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
  <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
 </div>

</body>

</html>

Button Elements

Trong Bootstrap 4, button styles không chỉ dùng cho <button>, bạn có thể áp dụng nó cho <input>, <a><label>.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <a class="btn btn-primary" href="#" role="button">Anchor</a>
  <button class="btn btn-primary" type="submit">Button</button>
  <input class="btn btn-primary" type="button" value="Input">
  <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Submit">
 </div>

</body>

</html>

Button Outlines

Class .btn-outline-* trong Bootstrap 4 sẽ style button chỉ với viền màu border.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
 </div>

</body>

</html>

Button Size

Bạn có thể chỉnh sửa kích thước button bằng class .btn-lg.btn-sm.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-success btn-sm">Small</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Default</button>
  <button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Large</button>
 </div>

</body>

</html>

Block Level Buttons

Với class .btn-block sẽ giúp bạn tạo buttons với chiều rộng bằng chiều rộng của thẻ element chứa nó.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block">Block level button</button>
 </div>

</body>

</html>

Toggle Checkboxes và Radio Buttons

Bootstrap 4 cung cấp các class button giúp chuyển đổi styles radio buttons và checkboxes thành tính năng toggle.

Đầu tiên, 1 thẻ div với class .btn-group và thuộc tính data-toggle=”buttons” bao quanh các radio buttons và checkboxes.

Bên trong các input nằm trong thẻ <label>.

Xem ví dụ bên dưới.

Checkboxes

Click vào Checkboxes để xem hiệu ứng toggle.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
   <label class="btn btn-primary active">
    <input type="checkbox" name="options" id="option1" autocomplete="off" checked> Boots
   </label>
   <label class="btn btn-primary">
    <input type="checkbox" name="options" id="option2" autocomplete="off"> Shoes
   </label>
   <label class="btn btn-primary">
    <input type="checkbox" name="options" id="option3" autocomplete="off"> Feet
   </label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Radio Buttons

Tương tự cho Radio Buttons.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
   <label class="btn btn-primary active">
    <input type="radio" name="options" id="option1" autocomplete="off" checked> Boots
   </label>
   <label class="btn btn-primary">
    <input type="radio" name="options" id="option2" autocomplete="off"> Shoes
   </label>
   <label class="btn btn-primary">
    <input type="radio" name="options" id="option3" autocomplete="off"> Feet
   </label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>