Bootstrap 4 – Cài đặt

Để sử dụng Bootstrap, bạn cần nhúng các file CSS, JavaScript của nó vào ứng dụng web. Có 2 cách làm việc này

 • Tải từ https://getbootstrap.com/
 • Sử dụng BootstrapCDN
 • Nhúng file CSS và JS

CSS

Nhúng CSS bên dưới vào <head> ở vị trí trên cùng so với các CSS khác.

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">

JS

Nhiều components sử dụng JavaScript như jQuery, Popper.js vì thế, bạn nên nhúng tất cả vào, thứ tự là jquery, popperbootstrap.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>

Thêm HTML5 doctype

Bootstrap yêu cầu HTML5 doctype vì thế bạn cần thêm HTML5 doctype vào đầu trang.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8"> 
 </head>
</html>

Thêm Viewport meta

Bạn cần thêm thẻ meta viewport như bên dưới vào phần head để đảm bảo responsive trên thiết bị di động.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Bootstrap 4 Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <!-- YOUR CONTENT STARTS HERE -->
		
  <!-- YOUR CONTENT ENDS HERE -->
 </body>
</html>