Bootstrap 4 – Carousel

Bootstrap carouselcomponent giúp bạn slide imagestext. Images và text sẽ đi vào, tạm dừng và đi ra.

Bạn có thể điều kiển quá trình này khi Controls được bật.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide w-50 ml-auto mr-auto" data-ride="carousel">
   <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="carousel-item active">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/27m.jpg" alt="First slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/28m.jpg" alt="Second slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/30m.jpg" alt="Third slide">
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Thêm class .carousel và .slide vào element container. (Với id riêng của nó)

Bọc tất cả các items bằng class .carousel-inner. Mỗi item dùng class .carousel-item.

Thêm class active vào 1 item. Item này sẽ hiển thị đầu tiên. Nếu không có item, slide sẽ không hiển thị.

Add Controls

Thêm nút điều khiển Previous/Next dùng <a> với class .carousel-control-prev/.carousel-control-next. Dùng <span> với .carousel-control-prev-icon.carousel-control-next-icon để hiển thị icon chuyển đổi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide bg-inverse w-50 ml-auto mr-auto" data-ride="carousel">
   <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="carousel-item active">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/30m.jpg" alt="First slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/28m.jpg" alt="Second slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/27m.jpg" alt="Third slide">
    </div>
   </div>
   <a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
   </a>
   <a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
   </a>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Thêm Indicators

controls Indicators là vùng nhỏ, nằm giữa và bên dưới slide. Giúp bạn biết hình nào đăng active và vị trí nào. Cũng như có thể click vào để đổi hình/text active.

Thêm indicator bằng cách dùng class .carousel-indicators và các thuộc tính data-targetdata-slide-to như ví dụ bên dưới.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide bg-inverse w-50 ml-auto mr-auto" data-ride="carousel">
   <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
   </ol>
   <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="carousel-item active">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/23m.jpg" alt="First slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/22m.jpg" alt="Second slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/32m.jpg" alt="Third slide">
    </div>
   </div>
   <a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
   </a>
   <a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
   </a>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Captions

Bạn có thể thêm captions cho slideshow bằng cách add <div> với class .carousel-caption.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide bg-inverse w-50 ml-auto mr-auto" data-ride="carousel">
   <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
   </ol>
   <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="carousel-item active">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/22m.jpg" alt="First slide">
      <div class="carousel-caption">
       <h3>First slide</h3>
       <p>This is the first slide.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/23m.jpg" alt="Second slide">
      <div class="carousel-caption">
       <h3>Second slide</h3>
       <p>This is the second slide.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <img class="d-block w-100" src="https://editor.ecntt.com/img/samples/26m.jpg" alt="Third slide">
      <div class="carousel-caption">
       <h3>Third slide</h3>
       <p>This is the third slide.</p>
      </div>
    </div>
   </div>
   <a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
   </a>
   <a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
   </a>
  </div>
 </div>

</body>

</html>