Bootstrap 4 – Custom Forms

Bootstrap 4 cung cấp các class custom forms. Nhằm style cho form thay thế các định dạng mặc định, điều này cũng giúp chúng ta có thể custom form 1 cách dễ dàng hơn nhiều.

Ý tưởng Bootstrap 4 là ẩn các input gốc đi bằng opacity và dùng CSS để xây dựng lại các form.

Checkboxes & Radio Buttons

Checkboxes

Dùng class .custom-control.custom-checkbox trong thẻ div bao input lại, và thêm .custom-control-input vào thẻ input.custom-control-label vào label.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="custom-control custom-checkbox">
   <input type="checkbox" class="custom-control-input" id="customCheck1">
   <label class="custom-control-label" for="customCheck1">Boots</label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Ô input lúc này được tạo ra bởi CSS của .custom-control-label::before. Do đó bạn có thể dễ dàng style lại theo yêu cầu riêng.

Radio Buttons

Custom radio Buttons cũng tương tự như checkboxes chỉ khác chỗ bạn dùng .custom-radio thay cho .custom-input.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="custom-control custom-radio">
   <input type="radio" id="customRadio1" name="customRadio" class="custom-control-input">
   <label class="custom-control-label" for="customRadio1">Boots</label>
  </div>
  <div class="custom-control custom-radio">
   <input type="radio" id="customRadio2" name="customRadio" class="custom-control-input">
   <label class="custom-control-label" for="customRadio2">Shoes</label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Inline Controls

Để hiển thị trên 1 hàng bạn dùng class .custom-control-inline trong thẻ div.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
   <input type="radio" id="customRadioInline1" name="customRadioInline1" class="custom-control-input">
   <label class="custom-control-label" for="customRadioInline1">Boots</label>
  </div>
  <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
   <input type="radio" id="customRadioInline2" name="customRadioInline1" class="custom-control-input">
   <label class="custom-control-label" for="customRadioInline2">Shoes</label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Select Controls

Thêm class .custom-select vào thẻ <select> để style lại.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <select class="custom-select">
   <option selected>Choose One...</option>
   <option value="1">Boots</option>
   <option value="2">Shoes</option>
   <option value="3">Feet</option>
  </select>
 </div>

</body>

</html>

File Upload

Để tạo custom File Upload, dùng class .custom-file trong thẻ div, class .custom-file-input trong thẻ input và .custom-file-label trong label.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="custom-file">
   <input type="file" class="custom-file-input" id="customFile">
   <label class="custom-file-label" for="customFile">Choose file</label>
  </div>
 </div>

</body>

</html>