Bootstrap 4 – Modal

Bootstrap cung cấp modal dialog box cho webiste của bạn. Modal dialog box là một hộp hội thoại, khi bật lên, sẽ tạo một lớp mờ trên toàn website để người dùng chỉ thao tác trên Modal dialog box.

Để tạo Modal dialog box, bạn dùng class .modal cùng với .modal-* khác để style cho modal.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#flipFlop">
   Click Me
  </button>

  <!-- The modal -->
  <div class="modal fade" id="flipFlop" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLabel" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header">
      <h4 class="modal-title" id="modalLabel">Flip-flop</h4>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
       <span aria-hidden="true">×</span>
      </button>
     </div>
     <div class="modal-body">
      A type of open-toed sandal.
     </div>
     <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Modal Size

Mặc định Modalssize medium. Bạn có thể thay đổi tùy yêu cầu.

Small Modal

Thêm class .modal-sm vào cùng .modal-dialog.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#smallShoes">
   Click Me
  </button>

  <!-- The modal -->
  <div class="modal fade" id="smallShoes" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLabelSmall" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog modal-sm">
    <div class="modal-content">

     <div class="modal-header">
      <h4 class="modal-title" id="modalLabelSmall">Small Shoes</h4>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
       <span aria-hidden="true">×</span>
      </button>
     </div>

     <div class="modal-body">
      Small shoes are typically worn by people with small feet.
     </div>

    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Large Modal

Tương tự, nhưng thay .modal-sm thành .modal-lg.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#largeShoes">
   Click Me
  </button>

  <!-- The modal -->
  <div class="modal fade" id="largeShoes" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLabelLarge" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">

     <div class="modal-header">
      <h4 class="modal-title" id="modalLabelLarge">Large Shoes</h4>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
       <span aria-hidden="true">×</span>
      </button>
     </div>

     <div class="modal-body">
      Large shoes are usually avoided by people with small feet.
     </div>

    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Remove Fade Effect

Nếu bạn không muốn tạo hiệu ứng khi tắt mở cho Modals có thẻ bỏ class .fade đi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#largeShoes">
   Click Me
  </button>

  <!-- The modal -->
  <div class="modal" id="largeShoes" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLabelLarge" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog modal-sm">
    <div class="modal-content">

     <div class="modal-header">
      <h4 class="modal-title" id="modalLabelLarge">Boot Polish</h4>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
       <span aria-hidden="true">×</span>
      </button>
     </div>

     <div class="modal-body">
      Remove that faded effect by adding boot polish!
     </div>

    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>