Bootstrap 4 – Navbars

Navbar trong Bootstrap 4 giúp tạo một navigation một cách đơn giản với nhiều chức năng như search, logo… Và responsive theo màn hình. Đối với mobi, bạn có thể hiển thị thành 1 icon.

Basic Navbar

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-faded">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Trong ví dụ trên:

Tất cả được đặt trong phần tử <nav> với class .navbar và .navbar-expand{-sm|-md|-lg|-xl} và các class color. Khi kích thước màn hình nhỏ hơn kích thước quy định (Ở ví dụ trên là sm ứng với màn hình di động) navbar sẽ chuyển thành icon.

Icon trên mobi được tạo bởi phần tử <button> với class .navbar-toggler và icon được tạo bởi class .navbar-toggler-icon trong phần tử <span> bên trong <button>.

Tất cả link đặt trong phần tử <ul> với class .navbar-nav.

Bên trong ul chứa <li> với class .nav-item.

Và bên trong <a> với class .nav-link.

Bạn hay thay đổi kích thước trình duyệt để xem navbar trong ví dụ trên.

Navbars với Dropdowns

Để tạo dropdown menus bạn thêm class .dropdown vào phần tử <li> và thẻ div chứa nội dung dropdown.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-faded">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" id="Preview" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
       Dropdown
      </a>
      <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="Preview">
       <a class="dropdown-item" href="#">Dropdown Link 1</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">Dropdown Link 2</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">Dropdown Link 3</a>
      </div>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Current Page

Thêm class active vào thẻ li nav-item của trang hiện tại.

Bên dưới mình dùng thêm class .sr-only trong phần tử <span> để tương tác với screen readers. Người dùng bình thường sẽ không thấy nó.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-faded">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2
       <span class="sr-only">(current)</span>
      </a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Navbar với Form Controls

Bạn cũng thể thể sử dụng form trong navbar. Lúc này sử dụng class .form-inline cho form để form nằm trên 1 hàng.

Và thêm class mr-auto vào class navbar-nav để form nằm bên phải.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-faded">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
    </ul>

    <!-- Search -->
    <form class="form-inline" role="search">
     <input type="text" class="form-control">
     <button type="submit" class="btn btn-secondary">Search</button>
    </form>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Alignment

Bạn có thể sử dụng các class nhóm Alignment để canh chỉ vị trí của navbar như mr-auto, justify-content-end, .justify-content-lg-end

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-faded">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Colors

Bootstrap cung cấp nhiều class để style màu cho navbars. Đặc biệt light hoặc dark (class .navbar-light hoặc .navbar-dark).

Bootstrap cũng cung cấp nhiều class để quy định màu background (.bg-primary, .bg-dark…) Hay cũng có thể tùy chỉnh bằng CSS.

Primary Color, Light

Ở ví dụ này mình dùng .bg-primary với .navbar-light

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-primary">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Primary Color, Dark

Với .bg-primary.navbar-dark.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-primary">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Custom Color

Bạn cũng có thể custom màu với các class khác của bootstrap hay bằng CSS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark" style="background: coral;">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>

</body>

</html>

Fixed Navbars

Bạn có thể tạo Navbars Fixed với class .fixed-top hay .fixed-bottom.

Bạn cũng có thể thêm Padding cho <body> để Navbar không che mất nội dung.

Fixed Top

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar fixed-top navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
 </div>
 <!-- Set body height so that scrollbars grow -->
 <style scoped>
  body {
   height: 2000px;
   background-image: url('https://editor.ecntt.com/img/samples/bubble1.gif');
  }
 </style>
</body>

</html>

Fixed Bottom

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <nav class="navbar fixed-bottom navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav-content" aria-controls="nav-content"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>

   <!-- Brand -->
   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

   <!-- Links -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="nav-content">
    <ul class="navbar-nav">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>

 </div>

 <!-- Set body height so that scrollbars grow -->
 <style scoped>
  body {
   height: 2000px;
   background-image: url('https://editor.ecntt.com/img/samples/bubble2.gif');
  }
 </style>
</body>

</html>