Bootstrap 4 – Progress Bars

Bootstrap cung cấp component để tạo progress bars trong website. Progress bars được sử dụng để giúp người dùng biết được tiến trình đang diễn ra, hoàn thành bao nhiêu phần trăm và còn lại bao nhiêu. Thường dùng trong upload chẳng hạn.

Default Progress Bar

Sử dụng class .progress cùng với .progress-bar bên trong nó.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 75%" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Contextual Classes

Sử dụng nhóm class contextual để tạo màu cho thanh progress.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-success" role="progressbar" style="width: 25%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-info" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-warning" role="progressbar" style="width: 75%" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-danger" role="progressbar" style="width: 100%" aria-valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-light" role="progressbar" style="width: 40%" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-dark" role="progressbar" style="width: 80%" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Stripes

Bạn có thể thêm các đường kể chéo trong thanh progress bằng class .progress-bar-striped.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 10%" aria-valuenow="10" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-success" role="progressbar" style="width: 25%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-info" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-warning" role="progressbar" style="width: 75%" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-danger" role="progressbar" style="width: 100%" aria-valuenow="100" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-light" role="progressbar" style="width: 40%" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-dark" role="progressbar" style="width: 80%" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100"></div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>

Animated Stripes

Tạo hiệu ứng cho stripes với class .progress-animated

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="progress">
   <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 75%"></div>
  </div>
 </div>

</body>

</html>