Bootstrap 4 – Tables

Bootstrap 4 đã thêm các class hỗ trợ trong việc style table và responsive table.

Basic Table

Dùng class .table để tạo table cơ bản như bên dưới.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Dark Table

Dùng .table-dark để tạo table với màu tối

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table table-dark">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Striped Table

Thêm .table-striped để tạo table với các hàng có background xen kẻ nhau.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table table-striped">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Bordered Table

Dùng .table-bordered để tạo đường viền cho toàn bộ table.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table table-bordered">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Hover Rows

Sử dụng .table-hover để tạo hiệu ứng hover khi rê chuột vào.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table table-hover">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Table Head Styles

Dùng .thead-default hoặc .thead-inverse để tạo màu background cho <thead> của bảng.

Light (.thead-light)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table">
   <thead class="thead-light">
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Dark (.thead-dark)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table">
   <thead class="thead-dark">
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Small/Condensed Table

Dùng .table-sm để tạo bảng với padding ít hơn bình thường bằng (.3rem)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table table-sm">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tfoot>
    <tr>
     <th>Footer 1</th>
     <th>Footer 2</th>
     <th>Footer 3</th>
    </tr>
   </tfoot>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
     <td>Cell</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Contextual Classes

Bootstrap 4 cung cấp các class sau để định dạng màu cho từng ô : .table-active, .table-success, .table-info, .table-warning, và .table-danger.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <table class="table">
   <thead>
    <tr>
     <th>Header 1</th>
     <th>Header 2</th>
     <th>Header 3</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td class="table-active">Active</td>
     <td class="table-success">Success</td>
     <td> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> </td>
     <td class="table-info">Info</td>
     <td> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="table-danger">Danger</td>
     <td> </td>
     <td class="table-warning">Warning</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>

</body>

</html>

Responsive Tables

Responsive Tables giúp tạo các thanh cuộn ngang cho table khi kích thước màn hình nhỏ hơn nhất định. Giúp trang web giữ được responsive khi có table.

Thêm các class .table-responsive, .table-responsive-sm, .table-responsive-md, .table-responsive-lg, và .table-responsive-xl vào thẻ div bao toàn bộ table

.table-responsive tương đương với .table-responsive-md

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

 <div class="container">
  <div class="table-responsive">
   <table class="table">
    <thead>
     <tr>
      <th>Header 1</th>
      <th>Header 2</th>
      <th>Header 3</th>
      <th>Header 4</th>
      <th>Header 5</th>
      <th>Header 6</th>
      <th>Header 7</th>
      <th>Header 8</th>
      <th>Header 9</th>
      <th>Header 10</th>
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <tr>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
      <td>Cell</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
 </div>

</body>

</html>