Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Với các lệnh như tạo thư mục, giải nén… hay cài apache, php… bạn chỉ dụng một lần và khi cần thiết mới dùng lại, Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những lệnh mà bạn cần dùng thường xuyên để theo dõi hệ thống của mình như theo dõi CPU, RAM, Tốc độ mạng, những ip đang truy cập (Rất cần nếu như hệ thống đang bị ddos)…

Xem tất cả Serie

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Kiểm tra CPU, RAM đang sử dụng

Trong trường hợp VPS thường bị treo, dùng lệnh này có thể kiểm tra xem phầm mềm nào đang chiếm nhiều tài nguyên.

top

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Để thoát ra, bạn nhấn Ctrl + Z

Lệnh kiểm tra CPU

cat /proc/cpuinfo

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Lệnh kiểm tra RAM sử dụng

free -m

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Lệnh kiểm tra dung lượng ổ cứng còn, đã dùng (-h để kiểm tra theo MB và GB)

df -h

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Kiểm tra tốc độ ghi của ổ cứng

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Kiểm tra kết nối đến port 80

Lệnh này cần thiết nếu như trong trường hợp VPS bị DDoS, giúp bạn phát hiện máy đang bị tấn công, cũng như biết ip nào liên tục gửi kết nối đến bạn

watch "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"

Các câu lệnh theo dõi hệ thống cần thiết

Tất nhiên, VPS mới để cài đặt, chỉ có ip của máy mình thôi. Để thoát ra, bạn nhấn Ctrl + Z

Đây là nhóm lệnh mình dùng khá thường xuyên để theo dõi dung lượng VPS còn lại. Mức độ sử dụng của CPU, RAM… hay kiểm tra những ip nào đang truy cập đến port 80 của VPS.