Các hàm xử lý file trong php

Trong phần trước, mình đã trình bày các hàm kiểm tra file có tồn tại, cũng như lấy những thông tin cần thiết của file trên server và quyền đọc, ghi và thực thi với file, ở phần này, mình sẽ giới thiệu về các hàm sử dụng trong sử lý file như đọc, ghi, xóa, đổi tên… và nhiều hàm khác.

Xử-lý-file

Xem toàn bộ chuyên đề:

Tạo file và ghi file

<?php
 file_put_contents($fileName, $data, $mode);
?>

Hàm này sẽ tạo một file ứng với path $fileName và nội dung là $data và tham số $mode tùy chọn mình sẽ trình bày sau. Khi sử dụng hàm này bạn cần lưu ý là $fileNam và $data bắt buộc phải có.

Hàm này vừa có chức năng ghi file cũng vừa có chức năng tạo file, nếu file chưa có thì hàm sẽ tạo file với nội dung $data.

Để tạo file rỗng, bạn có thể truyền vào $data rỗng.

Hàm trả về là số ký tự được ghi vào hoặc là false nếu có lỗi.

Ví dụ:

<?php
	$fileName = 'test.txt';
	echo file_put_contents("test.txt","Hello World. Testing!");
	/**
		21
	*/
?>

Kết quả trả về 21 ký tự được ghi vào. Với ví dụ trên, do file test.txt chưa có nên hàm sẽ tạo luôn file và ghi vào nội dung ‘Hello World. Testing!’. Nếu file đã có thì hàm sẽ mở file và ghi nội dung đó vào. Vì thế nội dung cũ sẽ bị mất. Để ghi tiếp nội dung vào file đã có bạn truyền vào  $mode có giá trị là FILE_APPEND

Ví dụ:

<?php
	$fileName = 'test.txt';
	file_put_contents("test.txt","\nTest", FILE_APPEND);
?>

Vì file test.txt đã có ở trên, nên hàm sẽ mở file này và ghi nội dung mới, với tham số FILE_APPEND hàm sẽ ghi tiếp vào phía sau nội dung đã có. Từ 2 ví dụ ta có file test.txt như sau:

Hello World. Testing!
Test

Đọc file

Để đọc nội dung file, chúng ta có thể sử dụng 2 hàm sau file_get_contents($fileName) hay file($fileName)

Ví dụ:

<?php
	$fileName = 'test.txt';
	echo file_get_contents($fileName);
	/**
		Hello World. Testing!
		Test
	*/
?>
<?php
	$fileName = 'test.txt';
	file($fileName);
	/***
	Array
		(
		  [0] => Hello World. Testing!

		  [1] => Test
		)
	*/
?>

Từ kết quả trên bạn có thể thấy sự khác biệt của 2 hàm, hàm file đọc file trả về 1 mảng mà mỗi phần tử là một dòng của file test.txt. Còn hàm file_get_contents sẽ trả về tất cả nội dung thành 1 string. Tùy mục đích mà chúng ta sử dụng 2 hàm này.

Đổi tên file, di chuyển file

<?php
	$oldname = 'test.txt';
	$newname = 'test2.txt';
	rename($oldname, $newname);
?>

Hàm đổi tên file sẽ trả về true hay false. Trong trường hợp khác đường dẫn, hàm sẽ di chuyển file. giả sử mình có thư mục abc, và vừa di chuyển vừa đổi tên file bằng hàm này.

<?php
	$oldname = 'test2.txt';
	$newname = 'abc/new.txt';
	rename($oldname, $newname);
?>

Kết quả file test2.txt sẽ được di chuyển vào thư mục abc và đổi tên thành new.txt

Hàm sao chép file

<?php
	copy ($source, $dest);
?>

Ví dụ:

<?php
	$file = 'abc/new.txt';
	$newfile = 'abc/new-copy.txt';

	if (!copy($file, $newfile)) {
	  echo "failed to copy $file...\n";
	}
?>

Hàm sẽ copy file new.txt ở những ví dụ trên ra thêm 1 file new-copy.txt đặt cùng thư mục.

Xóa file

<?php
	$filename = 'abc/new-copy.txt';
	unlink ($filename);
?>

Hàm cũng trả về kết quả true hay false.

Ghi một mảng ra file php

Phần này mình trình bày thêm về hàm file_put_contents ở trên.

<?php
$fileName = 'data.php';
$data_array = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
file_put_contents( $fileName, '<?php return '.var_export( $data_array, true ).";\n" );
?>

Mục đích các ghi file này sẽ tạo ra một file php (data.php) với nội dung return về một mảng.

Kết quả file data.php

<?php return array (
 0 => 'Volvo',
 1 => 'BMW',
 2 => 'Toyota',
);

Thay vì ghi một mảng ra file txt. Khi đọc lại sẽ khó khăn hơn trong sử lý thì cách ghi này sẽ return về một mảng luôn. Để sử dụng, bạn chi việc require vào và sử dụng.

<?php
if(is_file('data.php')){
	$array = require 'data.php';
	/***
	Array
		(
		  [0] => Volvo
		  [1] => BMW
		  [2] => Toyota
		)
	*/
}
?>

Như vậy chung ta có thể truy cập ngay phần tử return về để sử dụng.

Lời kết

Ở bài tiếp theo mình sẽ trình bày về các hàm thao tác với folder.