Các hàm xử lý folder trong php

Bài này sẽ đi tiếp về phần file và folder trong php. Ở bài trước mình đã trình bày về các hàm liên quan tới xử lý file trên server, và bài này cũng trình bày các vấn đền như thêm, xóa, mở, đóng… thư mục

1

Xem toàn bộ chuyên đề:

Kiểm tra có phải thư mục không

<?php
 is_dir($pathname);
?>

Hàm kiểm tra pathname có phải là thư mục hay không, trả về true hay false.

Tạo thư mục

<?php
 mkdir($pathname, $mode);
?>

$pathname là thư mục bạn muốn tạo, $mode là tham số bạn có thể truyền vào hay không, chính là set quyền cho thư mục 0777, 0555… như bài trước mình đã đề cập
Ví dụ:

<?php
 if (!is_dir('examples')) {
  mkdir('examples');
 }
?>

Chú ý:
Chỉ tạo được khi thư mục cần tạo chưa tồn tại, vì thế bạn có thể kiểm tra thư mục đã có hay chưa trước khi tạo.
Nếu truyền vào $pathname là ‘path/to/my/dir’ thì chỉ tạo được thư mục dir còn các thư mục cha phải tồn tại trước.

Xóa thư mục

<?php
 rmdir($dirname);
?>

Chú ý:
Thư mục cần xóa phải tồn tại và thư mục này phải rỗng
Ví dụ:

<?php
 rmdir('examples');
?>

Cấp quyền và xem quyền (chmod) thư mục

Phần này tương tự như đối với file:

Set quyền:

<?php
 chmod($dirName ,$mode );
?>

Ví dụ:

<?php
 chmod("/somedir/somefile", 755);
?>

Xem quyền:

<?php
 echo substr(sprintf('%o', fileperms('mkdir')), -4);
?>

Liệt kê thư mục

Để liệt kê file, folder trong một thư mục chúng ta 2 hàm là glob và scandir tuy nhiên chức năng 2 hàm này có phần khác nhau. Mình sẽ trình bày kỹ về phần này ở bài viết tiếp theo.