Cài đặt FTP Server trên CentOS 7

Thông thường bạn có thể sử giao thức sFTP để truyền tải file thông qua các phầm mềm sFTP Client như WinSCP. Phương thức này bảo mật tuy nhiên thường chậm hơn giao thức FTP. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo FTP Server bằng VSFTP

Xem tất cả Serie

Cài đặt FTP Server

Đầu tiên bạn cần cài EPEL repositoryxem bài trước.

Dùng lệnh

yum -y install vsftpd

Khởi động vsftpd

systemctl restart vsftpd.service

Bật tự động chạy proftpd khi khởi động VPS

systemctl enable vsftpd.service

Kiểm tra trạng thái proftpd

systemctl status vsftpd.service

Cài đặt FTP Server trên CentOS 7

Cài đặt thành công!

Tạo FTP user

useradd -m ftpwp -d /var/www/html/wptips.biz/public_ftp -s /sbin/nologin

Nhớ thay domain bạn vào nhé. Tiếp theo tạo pass cho user này.

passwd ftpwp

Nhập pass và nhắc lại lần nữa.

Nếu không kết nối được bạn cần cho phép kết nối port ftp

firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
firewall-cmd –reload

Kết quả

Cài đặt FTP Server trên CentOS 7