Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho VPS CentOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài giao diện đồ họa GUI và VNC Server trên VPS CentOS 7. Chú ý là bài viết này sử dụng CentOS 7 nhé.

Cập nhật CentOS

Dùng lệnh cập nhật hệ thống

yum -y update

Cài đặt giao diện đồ họa GUI

Cài đặt gói giao diện cho CentOS

yum groupinstall "GNOME Desktop"

Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho VPS CentOS 7

yenter. Để bắt đầu cài đặt.

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-25

Quá trình cài đặt hơi lâu, chờ đến lúc cài xong.

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-26

Cài đặt vnc-server

yum install tigervnc-server

yenter

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-27

Thêm VNC user

useradd vncmoz

Cấu hình TightVNC, bạn copy file cấu hình ra, và tiếng hành sửa

cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:2.service

Số 2 ở đây sẽ là port. Tiếp đến sửa file mới copy bằng lệnh sau:

vi /etc/systemd/system/vncserver@:2.service

Nhấn insert để sửa file

[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l <USER> -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/<USER>/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

Sửa <USER> thành user đã tạo

Nhấn Esc để thoát và gõ :wq! rồi nhấn Enter để lưu lại.

Cho phép vnc truy cập từ kết nối bên ngoài với dòng lệnh sau (Nếu không, firewall sẽ chặn kết nối đến vnc).

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-server

Khởi động lại firewall

firewall-cmd --reload

Tiếp đến chuyển sang user mới tạo.

su - vncmoz

Nhập lệnh

vncserver

Tạo mật khẩu, và nhắc lại.

Khởi động lại hệ thống

Gõi lệnh sau

su -
systemctl daemon-reload

Nhập mật khẩu root. Tiếp đến bất chức năng khởi động cùng VPS.

systemctl enable vncserver@:2.service

Khởi động vncserver

systemctl start vncserver@:2.service

Kết nối

Để kết nối và sửa dụng giao diện GUI từ PC Windows, bạn cần cài đặt TightVNC for Windows. Mở TightVNC đã cài, điền ip VPS và port đã cài:

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-29

Nhập mật khẩu

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-30

Kết nối thành công

huong-dan-cai-dat-vnc-server-tren-centos-7-31

Lời kết

Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt giao diện GUI cho CentOS 7 thay vì màn hình dòng lệnh truyền thống. Chúc các bạn thành công!