Cấu hình múi giờ cho PHP script

Việc cài đặt lại múi giờ cho PHP là việc làm cần thiết, để thời gian hiển thị được chính xác.

Xem tất cả Serie

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Đầu tiên, bạn kiểm tra lại múi giờ bằng file info.php bài trước đã tạo, bạn thấy hiện múi giờ

date.timezone  no value

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Để cài đặt múi giờ Việt Nam, cần sửa lại file php.ini, file này nằm ở thư mục /etc. Nếu không thấy bạn có thể dùng lệnh sau để tìm:

find / -name php.ini

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Mở mở file này lênh bằng lệnh

vi /etc/php.ini

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Nhấn insert để bắt đầu sửa.

Tìm dòng

;date.timezone

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Hiện chưa có giá trị, bạn sửa thành (Bỏ dâu ; ở đầu nếu có)

date.timezone ="Asia/Ho_Chi_Minh"

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Nhấn Esc để thoát ra, gõ :wq!  Enter để lưu lại

Khởi động lại apache

systemctl restart httpd.service

Kết quả

Cấu hình múi giờ cho PHP script

Để tìm múi giờ bạn có thể vào trang web http://php.net/manual/en/timezones.php để tìm múi giờ muốn đổi.