Chuyên đề Time trong PHP

php_time

Chuyên đề này đề cập đến dữ liệu Time trong PHP, giúp bạn có thể thao tác dễ dàng kiểu dữ liệu này. Cũng như các thao tác định dạng lại ngày tháng như mong muốn, cộng trừ thời gian, và làm chủ được trong nhưng tình huấn khác nhau.

Chuyên đề này bao gồm :

Để làm chủ đc thời gian trong php, truy xuất từ mysql hay nhập vào CSDL tránh bị lỗi, bạn cần nắm được những nguyên tắc cơ bản sẽ giúp bạn làm chủ đc vấn đề:

Kết quả trả về là kiểu gì? Số nguyên, chuỗi hay mảng?

Dữ liệu nhập vào là gì? Định dạng như thế nào?

Việc này sẽ giúp bạn không bị nhầm lẫn khi thao tác với kiểu dữ liệu time trong php.