Git – Cài đặt Git

Trước khi bắt đầu hướng dẫn, chúng ta cài và chạy Git trên máy của bạn.

Bạn có thể cài trên các HĐH : Windows, Mac, Linux.

Bạn có thể cài trên các HĐH : Windows, Mac, Linux.

Cài Git trên Ubuntu 18.04

Đầu tiên, update hệ thống

sudo apt-get update

Cài đặt git

sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Kiểm tra kết quả

git --version

Trong khóa học này, mình sẽ dùng ubuntu 18.04