Git – Chuyển branch

Chúng ta sẽ thêm 1 commit vào branch issue1. Đầu tiên, chúng ta chuyển từ branch master sang branch issue1 vừa tạo.

git checkout issue1
git branch

Như vậy chúng ta đã chuyển sang branch issue1

Hay xem log

git log --oneline --graph

branch issue1 cũng chứa commit “first commit” nên cũng sẽ có file myfile.txt

cat myfile.txt

Mở file này, thêm dòng “row2”

sudo nano myfile.txt
cat myfile.txt

Add và commit file vừa sửa

git status
git add .
git commit -m "add row2"

Kết quả

git log --oneline --graph