Git – Clone remote repository

Tiếp theo chúng ta sẽ clone remote repository máy khác hay một thư mục khác.

Chúng ta sẽ tạo thư mục tutorial2 là clone remote repository về thư mục này.

cd ~
mkdir projects/tutorial2
cd projects/tutorial2

Clone project về bằng git clone

git clone git@35.187.232.34:projects/tutorial.git .

Nhập pass user git trên server

Kiểm tra file

ls