Git – Commit file

Trước tiên, hãy tạo file “sample.txt” trong thư mục tutorial. Nội dung sau “sample”

cd ~/projects/tutorial/
echo "sample" > sample.txt

Check status

Để kiểm tra trạng thái của working tree và index bằng git status

git status

Chúng ta thấy file sample.txt trong list Untracked files. Cần phải đắng ký với git theo dõi file này.

git add sample.txt

Tuy nhiên mình hay dùng lệnh sau để add tất cả file mới

git add .

check lại status

File “sample.txt” đã thêm vào index và có thể commit. Dùng lệnh sau để commit file, với param -m là message

git commit -m "first commit"

Check lại status