Git – Giải quyết conflict khi merge branch

Ở branch issue2 và branch issue3 chúng ta cùng sửa 1 file, vì thế khi merge 2 branch này vào lại master sẽ xảy ra conflict. Chúng ta giải quyết conflict khi merge hay bằng rebase (bài sau)

Đầu tiên, checkout về master và merge merge issue2 vào.

git checkout master
git merge issue2

sau đó  merge issue3 vào

git merge issue3

conflict xuất hiện, mở file bị conflict myfile.txt sửa lại, add và commit.

nano myfile.txt

Sửa thành

Save, add và commit file đã sửa.

git status
git add .
git commit -m "merge branch issue3"

Xem log

git log --oneline –graph --all