Git – Làm việc trên branch song song

Từ master tạo 2 branch issue2 và branch issue3. Sau đó checkout vào các branch và thực hiện commit.

Tạo 2 branch issue2 và branch issue3.

git branch issue2
git branch issue3

checkout vào branch issue2, mở file myfile.txt thêm row “row3-issue2”, add và commit file này.

git checkout issue2
echo "row3-issue2" >> myfile.txt
git add .
git commit -m "add text issue2"

Tương tự với branch issue3

git checkout issue3
echo "row3-issue3" >> myfile.txt
git add .
git commit -m "add text issue3"

Kiểm tra log tất cả branch

git log --oneline –graph --all

Chúng ta thấy branch issue2 và branch issue3 đang làm việc song song với nhau.