Git – Merge branch

Chúng ta sẽ merge issue1 vào master để đưa sự thay đổi từ issue1 vào master.

Để merge vào master đầu tiên ta checkout vào master

git checkout master

Chúng ta có thể xem lại file myfile.txt. Lúc này không có row2 vì commit này bên branch issue1 mà chưa được merge vào

cat myfile.txt

merge issue1 vào master

git merge issue1

Xem lại file myfile.txt

cat myfile.txt

Xem log

git log --oneline --graph