Git – Merge, Giải quyết conflict

Để giải quyết conflict, đầu tiên cần pull thay đổi từ remote repository về local.

từ tutorial, pull thay đổi về

git pull origin master

File sample.txt git không thể Automatic merge, nên chúng ta cần mở file này ra để merge

Mở file này ra, chúng ta sẽ thấy git đánh dấu chỗ conflict. chúng ta sửa lại. Ở đây mình giữ lại 2 dòng.

nano sample.txt

Xóa phần dư thừa đi, và save lại.

Add file, commit lại.

git status
git add .
git commit -m "merge"

Xem log với 2 param graph và oneline

git log --graph --oneline

Kết quả cho thấy sự hợp nhất của 2 nhánh

Bây giờ có thể push sự thay đổi này lên remote repository.

git push origin master