Git – Merge, Tạo một conflict

Trong trường hợp 2 người cùng sửa 1 file, rồi push lên remote repository. Thì git sẽ không cho push lên, trong trường hợp này cần xử lý conflict trước.

Vào folder tutorial sửa file “sample.txt” (Thêm 1 dòng conflict1)

cd ~/projects/tutorial
nano sample.txt
cat sample.txt

add và commit file vừa sửa

git status
git add .
git commit -m "Make a conflict"

Vào tutorial2 cũng sửa file sample.txt (thêm conflict2)

cd ~/projects/tutorial2/
nano sample.txt
cat sample.txt

add, commit file vừa sửa

git status
git add .
git commit -m "Make a conflict2"

push thay đổi từ “tutorial2” lên remote repository.

git push

Quay trở lại tutorial và push thay đổi lên  remote repository.

cd ~/projects/tutorial
git push origin master

Chúng ta thấy push bị từ chối (rejected). Và gợi ý chúng ta phải pull về trước khi push