Git – Pull từ remote repository

Tiếp theo, trở lại local repository tutorial chúng ta sẽ pull những thay đổi mới từ tutorial2

Vào lại folder tutorial, mở file sample.txt để kiểm tra lại

cd ~
cd projects/tutorial
cat sample.txt

Pull những thay đổi mới về

git pull origin master

Chúng ta thấy có thông báo thay đổi

Kiểm tra nội dung file sau thay đổi

cat sample.txt

Xem log

git log