Git – Push lên remote repository

Quay lại máy local.

Chúng ta sẽ push local repository “tutorial” lên remote repository “tutorial.git”

Trước khi push local repository lên remote repository chúng ta sẽ đăng ký remote repository với tên là “origin”. Để mỗi lần push lên, chúng ta sẽ không phải nhập lại url git@35.187.232.34:projects/tutorial.git

git remote add origin git@35.187.232.34:projects/tutorial.git

Thay 35.187.232.34 bằng ip server của bạn.

Kiểm tra kết quả

git remote -v

Tiếp theo push lên remote repository

git push origin master

Nhập password của user git trên server.

Bạn có thể tạo ssh key để không cần nhập lại password

Nếu vào lại remote repository dùng lệnh git log để kiểm tra lại, bạn sẽ thấy commit từ local repository

git log