Git – Push từ repository đã clone

Tiếp theo chúng ta sẽ sửa file sample.txt, commit và push lên lại remote repository từ folder tutorial2.

Trong folder tutorial2 lúc này có 1 file sample.txt với nội dung sample

ls
cat sample.txt

Mở file này và sửa gì đó. Ví dụ thêm dòng add row.

nano sample.txt

Save lại, add file và commit.

git status
git add .
git commit -m "add row"

Kiểm tra status lại

git status

Vì repository này chúng ta clone về nên không cần add remote repository. Bạn có thể kiểm tra lại bằng lệnh.

git remote -v

Tiến hành push thay đổi này lên remote repository.

git push origin master

Nếu vào remote repository xem log bạn sẽ thấy 2 commit

git log