Git – Tag

Đầu tiên tạo folder tutorial-tag và một repository.

cd ~
mkdir tutorial-tag
cd tutorial-tag
git ini

Tạo file myfile.txt nội dung bất kỳ, add và commit

nano myfile.txt
git add .
git commit -m "first commit"

Tạo tag

git tag -am "tag 1" tag1

Với tag1 : tên tag

-m “tag 1” : message

Kiểm tra kết quả

git tag -n

Xóa tag

git tag -d tag1

Kiểm tra kết quả

git tag -n