Git – Tạo branch

Chúng ta sẽ tạo branch khác là issue1

git branch issue1

Kiểm tra branch

git branch

Dấu * chính là branch chúng ta đang đứng

git log --oneline --graph