Git – Tạo folder và Local repository

Tạo folder và Local repository

cd ~
mkdir tutorial-branch
cd tutorial-branch
git init

Tạo myfile.txt tron tutorial-branch và add và commit

sudo nano myfile.txt

git add myfile.txt
git commit -m "first commit"

Kết quả

git log --oneline --graph

Như vậy repository chúng ta có 1 branch là  master. Và chúng ta đang đứng ở branch (HEAD)