Git – Tạo Repository remote

Nói chung, bạn có thể lưu trữ Repository của bạn trên các nhà cung cấp git management online như Github.com, bitbucket.com, và Gitlab.com. Nhưng bạn cũng có thể lưu trữ Repository của mình trên máy chủ mà không cần bất kỳ công cụ quản lý nào. Điều này rất hữu ích cho các tổ chức nhỏ với kho git hạn chế.

Làm theo hướng dẫn để tạo Repository trên Linux server của bạn

Đăng nhập vào máy git-server.

Cài đặt git như bài trước

sudo adduser git

Create Repository

Bây giờ chúng ta tạo một repository. Repository này sẽ được dùng làm repository remote cho các developer

Đầu tiên, đăng nhập vào user git vừa tạo. Sau đó tạo thư mục projects và tạo một git repository tên là tutorial.git

sudo su - git
mkdir projects && cd projects
mkdir tutorial.git && cd tutorial.git

Bây giờ sử dụng lệnh sau để khởi tạo repository.

git --bare init

Như vậy chúng ta đã tạo một repository tại /home/git/projects/ tutorial.git/

Kiểm tra file và thư mục

ls -l