Git – Tạo repository

Chúng ta sẽ tạo một repository mới trên local.

Tạo thư mục projects để chưa tất cả dụ án. Tạo thư mục tutorial và dùng git biến nó thành local repository

mkdir projects
mkdir projects/tutorial
cd projects/tutorial
git init