Git – Tổng Quan

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) ra đời vào năm 2005 và hiện được dùng rất phổ biến.

Git hỗ trợ quản lý code và lịch sử thay đổi. Là công cụ không thể thiếu đối với teamwork.

Yêu cầu

  • Một máy client
  • Một máy server để làm remote.

Kiến thức cần có

  • Cơ bản về linux