Git – Xóa branch

Vì nội dung branch issue1 đã được merge vào master nên chúng ta có thể xóa luôn nó đi

git branch -d issue1

Xem lại log

git log --oneline --graph