GKE – Build và push docker image lên Google Container Registry

Bài này sẽ hướng dẫn build docker images và push images này lên Google Container Registry

Đầu tiên kiểm tra images đang có

docker images

Chúng ta export ID project để sử dụng sau này

export PROJECT_ID="$(gcloud config get-value project -q)"

Vào thư mục project-1 của chúng ta

cd project-1/

Build image

docker build -t gcr.io/${PROJECT_ID}/ecntt-website:v1 .

Kết quả

Push image

Trước khi push, chạy lệnh xác thực

gcloud auth configure-docker

docker push gcr.io/${PROJECT_ID}/ecntt-website:v1

Kiểm tra trên web console