GKE – Cài đặt Alerts

Bạn có thể setup alert để cảnh báo hệ thống khi có vấn đề. Chẳng hạn CPU vượt ngưỡng trong bao lâu

Vào Alerting chọn Create a Policy

Trong giao diện alerting. Tiếp theo chọn Add Condition để chọn tài nguyên muốn theo dõi.

Tìm vào chọn Target là CPU limit utilization.

Tiếp đến cấu hình khi bật thông báo

Ở đây mình để 0.8% CPU là thông báo, một mứt rất thấp để test.

Tiếp đến, Có thể tùy chỉnh để nhận email thông báo

Đặt tên và save lại

Bạn sẽ nhận được mail cảnh bảo nếu CPU > 0.8%

Và trên Stackdriver

Vào Policies Overview để Enabled/Disabled thông báo