GKE – Configuring Custom Node Pools và Resizing Clusters

Hai bài trước chúng ta đã biết cách tạo, update clusters bằng CloudShell tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm Node Pools và resizing Clusters.

Vào menu clusters bạn sẽ thấy 2 clusters chúng ta đã tạo ở bài trước.

Chúng ta có thể kiểm tra node pools của regional-cluster hiện tại trước khi thêm.

gcloud container node-pools list --cluster regional-cluster --region us-central1

Chúng ta có một node-pools mặc định được tạo ra

Hay xem trong web console

Ở đây, tôi sẽ xoá node-pools này để giải phóng tài nguyên , sau đó tạo một node pool trên my-pool. (Vì tài khoản demo dùng trial nên giới hạn 8 node)

chúng ta sẽ tạo một node pool tên my-pool, với num nodes là 2

gcloud container node-pools create my-pool --num-nodes=2 \
--cluster regional-cluster --region us-central1

Khi kiểm tra lại node pools của cluster này

Như vậy chúng ta đã tạo node pool tên my-pool thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ resize kích thước container cluster này. Hiện tại chúng ta có 3 Zone, mỗi zone có 2 node nên tổng số là 6

Trong trường hợp nhỏ hơn 6 cũng là điều bình thường vì có thể lúc này 1 hay nhiều node không hoạt động/ đang restart… Bây giờ chúng ta sẽ resize cluster này còn 3zone * 1 node (giảm từ 2 node/zone xuống còn 1 node/zone)

gcloud container clusters resize regional-cluster --region us-central1 \
--node-pool my-pool --size 1

Nhấn Y để tiếp tục

Chờ quá trình resize kết thúc.

Khi kiểm tra lại cluster này chỉ còn 3 node.

Ở những bài tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng kubectl để quản lý Deployments và Expose Services.