GKE – Deploy Custom Image và Exposing Service

Trước khi tiếp tục, chúng ta cần đảm bảo đã join đúng vào cluster.

Join vào cluster

gcloud container clusters get-credentials ecntt-cluster \
--zone us-central1-a --project ecntt-251116

Kiểm tra cluster hiện tại.

kubectl config current-context

kubectl cluster-info

Tạo deployment từ images

kubectl run ecntt-website --image gcr.io/${PROJECT_ID}/ecntt-website:v1 --replicas 3

Tên images bạn có thể xem lại trên web console.

Kết quả

Expose server với port 80 và dùng LoadBalancer

kubectl expose deployment ecntt-website --type LoadBalancer --port 80 --target-port 80

Get thông tin service vừa tạo

kubectl get service ecntt-website

Truy cập vào EXTERNAL-IP bằng trình duyệt.

Chúng ta có thể xóa luôn service và deployment để chuẩn bị cho các ví dụ tiếp theo.

kubectl delete service ecntt-website

kubectl delete deployment ecntt-website