GKE – Deploying và Exposing Multiple Services

Tiếp theo bài trước chúng ta sẽ deploy MySQL và tạo một  Kubernetes Secret để lưu password cho database

kubectl create secret generic mysql --from-literal=password=12345678

Tạo deploy MySQL

Trong file này chúng ta sẽ sử dụng secret Key password đã tạo ở trên và container mysql sẽ mount PersistentVolumeClaim vào thư mục /var/lib/mysql trong container

kubectl create -f mysql.yaml

Kiểm tra trạng thái các pod vừa tạo.

kubectl get pod -l app=mysql

Có thể mất một xíu thời gian để run container.

Tạo MySQL service

kubectl create -f mysql-service.yaml

Kiểm tra kết quả

kubectl get service mysql

Tạo deploy WordPress

kubectl create -f wordpress.yaml

Kiểm tra kết quả

kubectl get pod -l app=wordpress

Expose WordPress Service

kubectl create -f wordpress-service.yaml

Ở file config chúng ta sử dụng LoadBalancer, và sử dụng IP này để kết nôi vào service bên trong

kubectl get svc -l app=wordpress

Mở IP EXTERNAL bằng trình duyệt.

Cài đặt WordPress.

Kết thúc bài này ở đây, bạn có thể xóa Deployments, Services, PersistentVolumeClaims và cluster đã tạo.