GKE – gcloud: Tạo Regional Cluster

Trong ví dụ này, mình sẽ tạo, quản lý Cluster và các node bằng gcloud, và thêm xoá các node… Phần này chúng ta sẽ học thao tác bằng CloudShell – một terminal trên Google Cloud.

Mở CloudShell

Nếu lần đầu bạn sử dụng, sẽ có popup giới thiệu, nhấn Start Cloud Shell

Chờ kết nối và giao diện

Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa các projects thì có thể dùng lệnh sau:

gcloud config set project [PROJECT_ID]

bạn có thể set default compute region hay zone cho CloudShell này

gcloud config set compute/region us-central1

Trước khi đi vào sử dụng, chúng ta nên update gcloud bằng lệnh sau

sudo gcloud components update

nếu hỏi y/n thì chọn y

Bắt đầu chúng ta sẽ tạo một cluster tên regional-cluster

gcloud container clusters create regional-cluster \
--num-nodes 2 \
--region us-central1 \
--disk-size=15GB \
--disk-type=pd-standard \
--enable-autoscaling --min-nodes 1 --max-nodes 10 \
--enable-autorepair

Câu lệnh trên kèm các param cấu hình, bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang chủ.

Chờ quá trình settup kết thúc.

Để kiểm tra kết quả chúng ta vào clusters để xem trên menu.

Ở đây ta thây có 6 node trong khi chung ta chỉ định là 2. Bởi vì một regional cluster sẽ mặt định có 3 zone, nên tổng số là 6.

Nếu bạn chạy production quan trọng, regional clusters sẽ tốt nhất. Vì trong trường hợp có sự cố regional cluster sẽ vẫn hoạt động so với single zone.

Theo mặc định, HTTP load balancing sẽ bật khi tạo regional clusters.