GKE – gcloud: Tạo Zonal Clusters

Bài trước chúng ta đã tạo và Regional Clusters bằng CloudShell. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một Zonal Cluster.

Đầu tiên chúng ta có thể liệt kê list

gcloud compute machine-types list

Ở list machine types này bạn thấy có loại RAM cao, có loại CPU  cao. Tuỳ vào nhu cầu ứng dụng bạn chọn machine type phù hợp.

gcloud container clusters create zonal-ecntt --zone us-central1-a \
--preemptible \
--machine-type n1-standard-1 \
--no-enable-cloud-monitoring \
--no-enable-cloud-logging

Chờ cluster đc tạo

Dùng lệnh sau để kiểm tra thông tin cluster vừa tạo. (Có thể sử dụng web console hay CloudShell)

gcloud container clusters describe zonal-ecntt --zone us-central1-a

Ở đây logging là none theo param chúng ta truyền vào. Tiếp theo chúng ta sẽ update chúng.

gcloud container clusters update zonal-ecntt --zone us-central1-a \
--logging-service="logging.googleapis.com"

Khi kiểm tra lại, bạn thấy logging đã thay đổi.

Trên đây là cách tạo và update clusters bằng gcloud.