GKE – kubectl : Update Clusters, Delete Services và Deployments

Ở bài này chúng ta sẽ được xem cách update cluster, delete Services và Deploymments bằng kubectl.

Chúng ta sẽ update cluster zonal-ecntt từ 1 zone us-central1-a sang 2 zone là (us-central1-a và us-central1-b)

gcloud container clusters update zonal-ecntt \
--zone us-central1-a \
--node-locations us-central1-a,us-central1-b

Như vậy, từ chúng ta sẽ có 6 nodes (Mỗi zone 3 node).

Master zone vẫn giữ như cũ, còn Node zone thêm 1 zone mới.

Delete deployment và service

Bây giờ chúng ta sẽ delete service nginx vừa tạo

kubectl delete service nginx

Nếu vào ip lúc đầu sẽ không còn connect được với service nginx.

Vào web console cũng không còn service nginx

Tiếp theo chúng ta sẽ delete deployment nginx

kubectl delete deployment nginx

Kết quả

Chúng ta sẽ xoá luôn 2 clusters đã tạo

gcloud container clusters delete regional-cluster --region us-central1

gcloud container clusters delete zonal-ecntt --region us-central1-a