GKE – Monitoring Clusters dùng Stackdriver và Prometheus

Nếu bạn làm việc với production deployments trên Kubernetes, thì monitoring trở nên quan trọng.

Stackdriver cung cấp các tool cho monitoring, logging, error reporting, cho tất cả GPC services. Stackdriver Kubernetes monitoring là một add-on có sẵn với các phiên bản Kubernetes mới nhất chạy trên GCP.

Nếu bạn làm việc với các Kubernetes clusters bên ngoài GCP, bạn có thể dùng Prometheus monitoring. Prometheus là một open source monitoring system cho Kubernetes.

Google Cloud cho phép bạn tích hợp số liệu của Prometheus với Stackdriver. Tức là bạn có thể xem tất cả trong 1 tool duy nhất.

Stackdriver Kubernetes monitoring là một add-on enabled cho Kubernetes trên Google Cloud. Nó không có ở Kubernetes ngoài GCP.