GKE – Persistent Volume Claims

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ deploy multiple services trên Kubernetes cluster. Chúng ta sẽ deploy service chạy website WordPress  và kết nối với MySQL database. Cả 2 sẽ sử dụng persistent storage được cấu hình bằng PersistentVolumeClaims.

Link gốc từ Google Cloud Platform

Chúng ta sẽ dùng 6 file yaml ở đây

Trong đó

  • mysql.yaml: File config của MySQL deployment.
  • mysql-service.yaml: File config của MySQL service.
  • mysql-volumeclaim.yaml: File config MySQL PersistentVolumeClaim.
  • wordpress.yaml: File config của WordPress deployment.
  • wordpress-service.yaml: File config của WordPress service.
  • wordpress-volumeclaim.yaml: File config WordPress PersistentVolumeClaim.

Đầu tiên

Chọn hay tạo project

Tạo hay connect vào cluster

Tạo thư mục project-3 và upload 6 file ở trên vào.

Vào thư mục project-3

cd project-3/

Tạo PersistentVolumes và PersistentVolumeClaims

kubectl apply -f mysql-volumeclaim.yaml

kubectl apply -f wordpress-volumeclaim.yaml

Kiểm tra kết quả

kubectl get pvc

Mỗi PersistentVolumeClaims sẽ giớ hạn 200Gi

Bài này chúng ta đã tạo 2 PersistentVolumeClaims. Tiếp theo chúng ta sẽ Deploying và Exposing Multiple Services sử dụng PersistentVolumeClaims này.