GKE – Stackdriver Kubernetes Monitoring

Ở bài tước chúng ta đã tạo một cluster và enable Stackdriver. Để xem monitoring của cluster, bạn vào Stackdriver tool.

Đăng nhập stackdriver bằng tài khoản gmail bạn sử dụng GCP.

Chúng ta đi vào công cụ monitor Kubernetes clusters.

Xem các Pod

Xem các Container

Hay click vào để xem chi tiết một đối tượng

Trong phần này, bạn có thể xem rất nhiều thông tin.