GKE – Tạo Docker Image

Ở bài này chúng ta sẽ tạo một image tùy chỉnh để chạy project của chúng ta.

Chúng ta sẽ tạo 3 file:

 • File index.html : code web của chúng ta.
 • File default.conf : File config nginx
 • File Dockerfile : Để tạo docker image.

Mở editor để quản lý file.

Tạo thư mục chưa code.

Tạo các file

project-1/index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h2>Hello World</h2>
</body>
</html>

project-1/Dockerfile

FROM nginx:alpine
COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

project-1/default.conf

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /usr/share/nginx/html/;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
    server_name _;
}

Kiểm ta file bằng lệnh

ls ~/project-1

Tạo một cluster

gcloud container clusters create ecntt-cluster --zone us-central1-a

Như vậy chúng ta đã có đủ các file cần thiết. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ Build và push docker image từ Dockerfile ở bài này lên Google Container Registry.