GKE – Tạo một Deployment bằng Web Consle

Giả sử chúng ta cố một application chạy trên nginx. Chúng ta cần tạo một Deployment.

Đầu tiên vào Workloads > chọn Deploy

Để đơn giản, phần này sẽ chọn container image có sẵn. nginx:latest

Chúng ta có thể view file YAML để xem cấu hình.

Nhấn Deploy để tạo deployment.

Kết quả 

Tới đây bạn đã tạo một deployment, để truy cập vào web app chúng ta cần exposing một Service như ở bài sau.