GKE – Tạo một GKE Cluster bằng Web Consle

Để tạo một Kubernetes cluster trên Google Cloud Platform rất đơn giản, bạn có thể sử dụng web console, gcloud command line hay kubectl. Trong khoá học này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu chúng. Để bắt đầu chúng ta sẽ tạo projects mới

Tạo một projects mới

Đầu tiền vào https://cloud.google.com/ , đăng nhập tài khoản google. Sau đó vào console.

Điền tên và tạo một project mới.

Tạo GKE Cluster (Web Console)

Trong project này, chọn Kubernetes Engine > Clusters.

Chọn Create Clussters.

Bạn chọn cấu hình cho cluster, Như zone, số nodes, RAM, CPU… Tất nhiên cấu hình càng cao thì phí càng lớn. Bài demo nên mình chọn như mặc định với 3 nodes.

Cuối cùng nhấn Create

Chờ cluster được tạo

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tạo một Deployment và sau đó tạo service để kết nối vào webserver.